السبت، 15 أبريل 2017

الجسد هو الانتماء

.. ويمكنني القول أن الجسد هو الانتماء، لأنه يختبر الاشياء دائما معي، وفي جميع الأوقات يمتلكني، ومنه لا استطيع الانفلات، وعني لا يمكنني ابعاده، حتى وإن شعرت أنه غريب، وبدين ، وغير مبال، وعدائي، وسافِل، وبغيض.
È in tal modo possibile dire davvero che il corpo proprio è l''appartenenza', è l'essere costantemente esperito come mio; di esso riconosco in ogni momento l'inalienabile possesso, da esso non posso allontanarmi, non posso allontanarlo, neppure se lo sento estraneo, pesante, indifferente, ostile, spregevole, odioso. Mai il mio corpo perde la qualifica dell'appartenenza, che gli consente di essere una perenne e misteriosa sorgente di significati, di 'donazione di senso', che precede ogni simbolizzazione, ogni pensiero concettuale, a un livello puramente vissuto. Il mio corpo, così, diviene perennemente e preminentemente campo di espressione e campo di relazione: in ogni momento gli occhi, le mani, le dita, il volto realizzano le mie intenzioni già prima che io le pensi ---- http://www.treccani.it/enciclopedia/corporeita_%28Universo-del-Corpo%29/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق