الاثنين، 17 أبريل 2017

هل نحن داخل المشهد ام خارجه ؟


Come nel dipinto di Escher, l’osservatore a poco a poco si sfalda all’interno del mondo osservato, e viceversa. Siamo fuori o dentro la scena? (LINK)


http://1.bp.blogspot.com/-Ub27PNQxiSk/Txn9m6XH9DI/AAAAAAAAAPg/gKN3qbfFXz4/s1600/SP32-20120120-183514.gif
https://www.pinterest.com/pin/479070479099910573/

هناك تعليق واحد: