الخميس، 22 يونيو 2017

Trans.. Inter.. pluri disciplinarite= عبر المناهحية.. التعددية المناهجية.. البينمناهجيةAdd caption

Transdisciplinarity
انظر رضوان و محمد فاضل. نحو تكاملية المعرفة : قراءة نظرية وتطبيقية في المقاربة البينمناهجية/ موقع الملتقى القكري صwww.almultaha.net

======
https://www.fabiomarzocca.com/blog/2014/12/04/il-manifesto-della-transdisciplinarita-b-nicolescu/
 
Vengono così presentati i tre assiomi della transdisciplinarità che sosterranno le successive argomentazioni come solidi pilastri:      l’assioma logico del terzo incluso già elaborato concettualmente dalla logica dinamica di Stephane Lupasco, che tiene conto anche di ciò che è contraddittorio e consente una conoscenza del mondo fisico e biologico, ma anche dello sviluppo dell’energia psichica. Scrive Nicolescu “Il linguaggio transdisciplinare è fondato sull’inclusione del terzo, che si trova sempre tra il ‘perché’ e il ‘come’, tra il ‘chi?’ e il ‘cosa?’” (p.127).     
"وتستند لغة "العبرمناهجية" على إدراج الثالث، الذي هو دائما بين" لماذا "و" كيف "، وبين" من؟ "و" ماذا؟ "
 l’assioma ontologico dei diversi livelli di realtà.      l’assioma epistemologico della complessità di pensiero. Attraverso l’assioma della complessità Nicolescu apre a una struttura di realtà gödeliana, in cui la mente umana può dimostrare realtà vere anche se non dimostrabili e a superare le logiche riduzioniste che per secoli ne hanno limitato il pensiero.  La transdisciplinarità promuove il trans-culturale, l’apertura di tutte le culture alle altre culture e all’Altro dunque accettazione dell’ignoto e del non conoscibile, dell’inatteso, il trans-nazionale, che garantisce l’appartenenza di ogni essere umano a una nazione ma anche all’umanità tutta, il trans-religioso che riconosce la sacralità di ogni religione e fonda sul rispetto reciproco e sulla tolleranza la via al superamento dei conflitti religiosi.

هناك 3 تعليقات: